பெண்ணுக்கு தாய் வீட்டில் சீதனமாக வழங்கப்படும் சொத்தில் கணவருக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை; உச்ச நீதிமன்றம்

Back to top button